Bu yıl 14’cüsünü düzenlediğimiz ve Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği’nin(EYEDDER) bilimsel toplantısı olan Eğitim Yönetimi Kongresine (EYK) hepiniz hoş geldiniz. Kongremiz 14 yıldır eğitim yönetimi ve ilgili alanlarda üretilen bilginin tartışıldığı, paylaşıldığı ve yayımlandığı bir platform olagelmiştir. Bu bakımdan eğitim yönetimi kongresi Türkiye’de eğitim araştırmaları ile ilgili bilimsel toplantı konusunda kendi geleneğini oluşturmuş bir kongredir. 2014 yılından beri kongre uluslararası araştırmacı ağını oluşturma yoluna girmiş ve dünyada alanın önde gelen araştırmacılarının işbirliği yaptığı bir platform olma yoluna girmiştir. Kongremizin uluslararasılaşma yaklaşımının bir parçası olarak dünyada eğitim yönetimi ve ilgili alanlarındaki önde gelen bilim insanları kongremize katılmış ve kongremize farklı türde katkılar yapmışlardır. Kongremizin uluslararası yöneliminin bir parçası olarak bu yıl da eğitim yönetimi alanında çalışan iki önemli araştırma ağı olan Öğretmen Liderliği Araştırma Grubu ile Uluslararası Okul Liderliği Geliştirme Ağı resmi olarak davet edilmiştir. Daha önceki kongrelerde olduğu gibi, 14’üncü Eğitim Yönetimi Kongresi’nin de hem oluşturduğu geleneği pekiştiren hem de uluslararası boyutunu sağlamlaştıran kongre olacağına inanıyoruz.

Bu yıl kongremizin ana teması “Sosyal Adalet İçin Liderlik” olarak belirlenmiştir. Türkiye’de kamusal eğitimin eşitleyen bir etkisinden söz edebiliriz. Hem kendi kişisel hikayelerimizde hem de öğrencilerimizin hikayelerinde nitelikli kamusal eğitimin hem öğrencilerin potansiyellerinin ortaya konmasındaki rolüne hem de toplumun gelişimine yaptığı katkıya tanık olmuşuzdur. Bu sebeple, kongremizde eğitim, liderlik ve sosyal adalet ilişkisinin daha derinlemesine incelenmesinin bu konudaki uygulamaların daha da geliştirilmesine katkı yapacağına inanıyoruz.

Kongre ana temasına karar verirken, eğitim yönetimi alanında iki ana araştırma yönelimini oluşturan sosyal adalet ve liderlik konularının değişik alt boyutlarını da göz önüne alınmıştır. Sosyal adalet dezavantajlı gruplarının eğitimleri ile ilişkilendirilir. Şüphesiz toplumda dezavantajın değişik formları bulunmaktadır. Buna rağmen birçok durumda sosyal adalet sadece ekonomik durumla özdeşleştirilerek çalışılmıştır. Ancak, sosyal adalet olgusunun hem ahlaki hem de entelektüel boyutlarının olduğunun unutulmaması gerekir. Sosyal adalet konusu ahlaki ve entelektüel açıdan bakmanın en az ekonomik perspektiften bakmak kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Öte yandan sosyal adaletin demokrasi, cinsiyet ve kapsayıcılık kavramlarıyla yakın ilişkisi vardır. Bu sebeple, bu kavramlar ana temanın alt başlıklarını oluşturmuştur.

Kongre temasının bir diğer boyutu olan eğitim liderliği de en az sosyal adalet kadar önem arz eden bir konudur. Uygulama, araştırma, kuram ve politika liderliğinin sosyal adaletin geliştirilmesinde önemli bir yere sahip olduğunu göstermiştir. Bu bakımdan, liderliğin sosyal adalet rolünün tartışılmasının hem sosyal bakımdan adil eğitim imkanı yaratma hem de hakkaniyetli paylaşım yapılan bir toplum yaratılmasına yönelik yapılacak uygulamalara katkı yapacağına inanıyoruz.

Bu düşüncelerle, UEYK 2019’un, özellikle uluslararası katılımcılarımızın katkılarıyla, eğitim yönetiminde birbirleriyle yarışan fikirlerin derinlemesine irdelendiği ve bütün katılımcılar için faydalı tartışmaların yapıldığı bir toplantı olmasını dileriz.

Prof. Dr. Yaşar Kondakçı
Düzenleme Kurulu Başkanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Bölümü